สอบถามเลย
ติดต่อเรา 0120266078
เวลา 9:00 ถึง 20:00 *ฝ่ายบริการลูกค้าให้บริการในภาษาญี่ปุ่น โปรตุเกส และอังกฤษเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เราจะถูกใช้งานภายใต้ขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์สำหรับการวิเคราะห์สินเชื่อ และระบุตัวตนของลูกค้าเพื่อใช้ในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ การค้ำประกันร่วม และอื่น ๆ
2) เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์สำหรับการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ การค้ำประกัน และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึง ขั้นตอนการเตรียมการ) และการให้บริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาเหล่านั้น
3) เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์สำหรับการบริหารจัดการการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์สำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
5) เพื่อใช้สำหรับฝากขายบริการรับประกันความเสียหายประเภทต่าง ๆ และการค้ำประกันของบริษัทประกันภัย
6) เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์สำหรับการติดต่อผู้บริโภคผ่านจดหมาย โทรศัพท์ บริการส่งข้อความ อีเมล และช่องทางการติดต่ออื่น ๆ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์จากข้อ 1) ถึง 5) ที่ได้อธิบายไว้ด้านบน (รวมถึงการติดต่อโดยมีวัตถุประสงค์ในการโฆษณา)
7) สำหรับธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเกี่ยวข้องโดยบังเอิญกับที่กล่าวไว้ข้างต้น

2. การร่วมใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะร่วมใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับในลักษณะต่อไปนี้

1) ผู้ใช้งานร่วมและวัตถุประสงค์ในการร่วมใช้งาน
ก) ข้อมูลจะถูกใช้งานร่วมโดยบริษัทของเรา และบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ข) ข้อมูลจะถูกใช้งานร่วมโดยบริษัทของเรา และบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบบริการที่เกี่ยวข้อง และบริการอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อกิจกรรมที่ระบุไว้ด้านบน ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา
2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้งานร่วมมีดังนี้
ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด รายได้ต่อปี (รวมถึงรายได้ของครัวเรือน) เบอร์โทรศัพท์ (รวมถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือ) ที่อยู่อีเมล ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน ข้อมูลสมาชิกในบ้าน สถานะพลเมือง ผู้ค้ำประกัน และข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน ใบขับขี่ และข้อมูลระบุตัวตนที่เป็นหมายเลข หรือรหัสอื่น ๆ ข้อมูลการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เงื่อนไขการเช่า ข้อมูลสินเชื่อ ข้อมูลธุรกรรม และข้อมูลอื่น ๆ ที่ถือว่าจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน ภายใต้ความจำเป็นขั้นต่ำ
3) ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
Village House Management Co., Ltd. – ผู้จัดการทั่วไปประจำแผนกธุรกิจ – ทานิกาวะ ทัตซึโอะ

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยปราศจากความยินยอมจากลูกค้าก่อน ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ตามที่กฎหมายกำหนด

1) กรณีที่ต้องมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
2) กรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สิน และในกรณีที่ยากต่อการที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ
3) กรณีที่การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงสุขอนามัยสาธารณะ หรือการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงดูเด็ก และเป็นเรื่องยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ
4) กรณีที่การให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต่อการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งสองหน่วยงานก่อนหน้านี้ ในการดำเนินกิจกรรมทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และมีแนวโน้มที่ผู้สมัครใช้บริการจะขัดขวางการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

4. การฝากข้อมูลการจัดการส่วนบุคคล

บริษัทของเราอาจว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ เราจะเลือกผู้รับเหมาที่ตรงตามมาตรฐานในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โดยเราจะบริหารจัดการ และกำกับดูแลผู้รับเหมาเหล่านั้น และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลผ่านความร่วมมือกับผู้รับเหมาภายนอกเหล่านั้น

5. การเปิดเผยและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ผู้บริโภคขอให้มีการเปิดเผย แก้ไข ลบ หยุดการใช้งาน ระงับการใช้งานร่วมกับบุคคลที่สาม หรือแจ้งเตือนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะยืนยันตัวตนของผู้สมัครใช้บริการ หรือตัวแทนของเขา / เธอ และดำเนินการตามคำขอตามสมควร โปรดดูส่วนที่ “6.” ด้านล่างเพื่อขอรับข้อมูล

6. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่

Village House Management Co., Ltd. - แผนกธุรกิจ – อาคาร Hulic Kamiyacho ชั้น 4 โทระโนมอน 4-3-13 เขตมินาโตะ จังหวัดโตเกียว 105-0001
โทร : 03-6775-9351 แฟกต์ : 03-6775-9335